Kiedy można ogłosić upadłość firmy? Przesłanki do upadłości działalności gospodarczej

Do bankructwa firmy może dojść na skutek splotu wielu niekorzystnych dla niej zdarzeń. Wówczas może ona skorzystać z prawa do postępowania upadłościowego. Kiedy dokładnie można ogłosić upadłość firmy?

Gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która prowadzi do jej niewypłacalności, może być to poważnym zagrożeniem zarówno dla niej, jak również dla jej otoczenia, w tym wierzycieli.

Aby zapobiegać poważnym konsekwencjom bankructwa firm i chronić je i wierzycieli, wprowadzono instytucję upadłości. Pozwala ona na zaspokojenie interesów wierzycieli z majątku dłużnika, a tym samym zapobiega tak zwanemu efektowi „domina”, gdy zaczynają upadać kolejne firmy. Dodatkowo dla upadającego przedsiębiorstwa jest to szansa na zawarcie układu oraz pozbycie się długów.

Na czym polega upadłość?

Upadłość działalności gospodarczej jest procedurą rozpoczynają w przypadku niewypłacalności dłużnika, za pomocą której możliwe jest dochodzenie roszczeń przez wierzycieli. W Polsce przepisami regulującymi upadłość firmy jest Prawo upadłościowe.

Aby możliwe było ogłoszenie upadłości firmy, musi ona spełnić określone wymogi, a dokładnie musi posiadać tak zwaną zdolność upadłościową. Przysługuje ona przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkom organizacyjnym ze zdolnością prawną, na przykład spółkom osobowym.

Do upadłości dochodzi na skutek niewypłacalności. W myśl przepisów Prawa upadłościowego niewypłacalnością nazywa się stan, gdy dłużnik nie spłaca wymagalnych zobowiązań, a także wtedy, gdy jego zobowiązania przekraczają wartość majątku.

Upadłość nie tylko dla spółek

Bardzo często upadłość przedsiębiorcy kojarzy się tylko z dużymi spółkami. Jednak warto wskazać, że takie postępowania są dostępne również dla firm mniejszych i posiadających inne formy prawne.

Obecnie możliwa jest także upadłość firmy jednoosobowej, gdy znalazła się ona w trudnej sytuacji finansowej. Upadają też firmy zaliczane do sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw.

Na czym polega postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe jest procedurą, podczas której wierzyciele mogą dochodzić roszczeń od dłużników w stanie niewypłacalności. Celem postępowania jest prowadzenie go tak, aby w jak najwyższym stopniu spowodować zaspokojenie wierzycieli. Ustanawiana jest wtedy specjalna masa upadłości na bazie majątku dłużnika.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami prawa upadłościowego, dlatego upadłość gospodarcza musi uwzględniać wszystkie jego zapisy. Właśnie dlatego w takich sytuacjach najczęściej firmy zwracają się do zewnętrznych specjalistów w dziedzinie upadłości. Mogą oni wówczas odpowiedzieć na każde pytanie związane z bankructwem i zasugerować optymalne rozwiązania. Będą również reprezentowały klienta w kontaktach z wierzycielami, sądem, syndykiem masy upadłościowej.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Aby możliwa była upadłość działalności gospodarczej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o upadłość. To dokument składany przez dłużnika, przez wierzycieli albo też przez inne organy.

Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości jest składany przez dłużnika, w takiej sytuacji ma on 30 dni na jego dostarczenie do sądu – termin ten liczony jest od dnia, w którym pojawiła się podstaw do ogłoszenia bankructwa.

Podsumowanie

Gdy na horyzoncie pojawia się ryzyko bankructwa firmy, zaleca się rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, by zapobiec jej upadłości. Niekiedy jednak sytuacja jest tak poważna, że jedynym rozwiązaniem jest upadłość przedsiębiorcy prowadzona według zasad prawa upadłościowego.

Gdy konieczne staje się ogłoszenie upadłości firmy, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy w tym zakresie mogą zagwarantować kompleksową obsługę.